HAPPY HOME CLINIC


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แฮปปี้โฮมคลินิก

Privacy Policy of HAPPY HOME CLINIC

จัดทำเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

 

วัตถุประสงค์

แฮปปี้โฮมคลินิก ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของแฮปปี้โฮมคลินิก ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้เว็บไซต์ และช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไป อาจมีการเก็บข้อมูลระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ตามปกติ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP address) ชนิดของโปรแกรมท่องเว็บ (browser type) ชื่อโดเมน (domain name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (access times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (referring website addresses) โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวผู้ใช้บริการแต่ละคนแต่อย่างใด

2. ในกรณีที่มีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่แฮปปี้โฮมคลินิกจัดขึ้น อาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

3. ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ แฮปปี้โฮมคลินิกไม่สามารถรับรอง ข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น แฮปปี้โฮมคลินิกจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของแฮปปี้โฮมคลินิก เท่านั้น

2. แฮปปี้โฮมคลินิก ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ แฮปปี้โฮมคลินิก ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จาก แฮปปี้โฮมคลินิก ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านแจ้งความจำนงดังกล่าวได้ที่อีเมล happyhomeclinic@gmail.com

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แฮปปี้โฮมคลินิก จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งไปยังโปรแกรมค้นหาเว็บ (browser) ของผู้ใช้บริการ โดยคุกกี้จะทำหน้าที่จัดเก็บการตั้งค่าต่าง ๆ ที่ช่วยจดจำวิธีที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงประวัติการใช้บริการที่ท่านชื่นชอบ โดยคุกกี้ที่จัดเก็บบนเครื่องนั้นจะไม่ได้ทำอันตรายกับผู้ใช้บริการ หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการสามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมท่องเว็บ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไป

คุกกี้เป็นสิ่งที่บอกให้แฮปปี้โฮมคลินิกทราบว่า มีผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ www.happyhomeclinic.com โดยมีการใช้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ด้วยเครื่องมือ Google Analytics เพื่อที่จะนำมาปรับใช้และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้การตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นคุกกี้ถูกลบจะทำให้การตั้งค่ากลับไปยังค่าเริ่มต้น

ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าโปรแกรมท่องเว็บ (browser) ให้ปิดการทำงานของคุกกี้ และตั้งความเป็นส่วนตัวเพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุกกี้ในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตามการปิดการใช้งานคุกกี้นั้นจะมีผลทำให้การใช้งานบางอย่างหรือทั้งหมดของการบริการไม่สมบูรณ์

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ แฮปปี้โฮมคลินิกจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของแฮปปี้โฮมคลินิก เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แฮปปี้โฮมคลินิก อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น แฮปปี้โฮมคลินิกจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของแฮปปี้โฮมคลินิก

 

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อกับแฮปปี้โฮมคลินิก

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ แฮปปี้โฮมคลินิกยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของแฮปปี้โฮมคลินิกต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่

แฮปปี้โฮม คลินิก
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 ห้อง 724
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อีเมล happyhomeclinic@gmail.com

แฮปปี้โฮม คลินิก