happyhomeclinic.com
 
ประวัติและผลงาน
ข้อมูล นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
แฮปปี้โฮม
contact us 08-2014-7272
08-2014-7272

 
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
 
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
 

ข้อมูลวิชาการ แฮปปี้โฮม

 
 
HAPPY HOME CLINIC
  Child and Adolescent Psychiatric Clinic
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  HAPPY HOME CLINIC

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

  HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
  SMART D CAMP สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
     


แฮปปี้โฮม เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ สถาบันพัฒนาเด็กและวัยรุ่นครบวงจร
happy home clinic - คลินิก จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น happy home clinic - คลินิก จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น happy home clinic - คลินิก จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น
บรรยากาศหน้าร้าน
เคาท์เตอร์ต้อนรับ
มุมนั่งรอ
     
HAPPY HOME - CentralPlaza Chaengwattana, Education Zone
ห้องตรวจ จิตเวชเด็ก แฮปปี้โฮม คลินิก ห้องตรวจ จิตเวชเด็ก แฮปปี้โฮม คลินิก ห้องตรวจ จิตเวชเด็ก แฮปปี้โฮม คลินิก
ห้องตรวจ 1 - โลกใต้ทะเล
ห้องตรวจ 2 - รับแสงตะวัน
ห้องตรวจ 3 - ใต้แสงจันทร์
     
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 
วัตถุประสงค์
แฮปปี้โฮม คลินิก เป็นสถานพยาบาล ที่ให้บริการทางการแพทย์ ในขอบเขตงานเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Child & Adolescent Psychiatry) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) ให้บริการทางการแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
2) ให้บริการทางการแพทย์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากสหสาขาที่เกี่ยวข้อง
3) ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้รับการดูแลรักษาแบบบูรณาการ ตามสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
4) ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 

นโยบาย

แฮปปี้โฮม คลินิก เป็นสถานพยาบาล ที่ให้บริการทางการแพทย์ ในขอบเขตงานเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากสหสาขาที่เกี่ยวข้อง บริการในรูปแบบบูรณาการ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

1) ดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานทางการแพทย์
2) ดูแลรักษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากสหสาขาที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
3) ดูแลรักษาแบบบูรณาการ ตามแผนการรักษาเฉพาะบุคคล
4) พัฒนาบริการเฉพาะทางที่หลากหลาย ครอบคลุมตามสภาพปัญหา
5) พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และทักษะชีวิต ควบคู่กัน
6) พัฒนาศักยภาพครอบครัว ให้มีความรู้ถูกต้อง เจตคติเชิงบวก และทักษะเหมาะสม ในการดูแลเด็กและเยาวชน
7) พัฒนาศูนย์วิชาการ เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
       
คลินิกจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น แฮปปี้โฮม - happy home clinic central plaza chaengwattana คลินิกจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น แฮปปี้โฮม - happy home clinic central plaza chaengwattana คลินิกจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น แฮปปี้โฮม - happy home clinic central plaza chaengwattana คลินิกจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น แฮปปี้โฮม - happy home clinic central plaza chaengwattana
หน้าร้าน
เส้นทางผจญภัยสู่ดินแดนต่างๆ ในแฮปปี้โฮม
มุมเด็กเล่น
Frontage
Adventure Zone
Play Zone
       

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

แฮปปี้โฮม คลินิก

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแห่งแรกของประเทศไทย

ดำเนินงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และทีมงาน

นักจิตวิทยา นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบำบัด นักศิลปะบำบัด ครูการศึกษาพิเศษ

     
ฝึกทักษะสังคม - Social Skill Training ห้องบูรณาการระบบประสาทสัมผัส - Snoezelen Room พฤติกรรมบำบัด - Behavior Therapy
ห้องฝึกอบรมและฝึกทักษะสังคม
ห้องบูรณาการระบบประสาทสัมผัส
ห้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
     
       
แก้ไขการพูด - Speech Therapy การศึกษาพิเศษ - Special Education ศิลปะบำบัด - Art Therapy กิจกรรมบำบัด - Occupational Therapy
ห้องแก้ไขการพูด
ห้องการศึกษาพิเศษ
ห้องศิลปะบำบัด
ห้องกิจกรรมบำบัด
       

ข้อมูลการให้บริการ
 

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

Child and Adolescent Psychiatric Clinic

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

 

แฮปปี้โฮม คลินิก เป็นสถานพยาบาล ที่ให้บริการทางการแพทย์ ในขอบเขตงานเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น มีบริการคลินิกเฉพาะทาง ตามสาขาวิชาชีพ ดังนี้

  • คลินิกแพทย์เฉพาะทาง (Child & Adolescent Psychiatric Clinic)
  • ทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Test)
  • ทดสอบพัฒนาการ (Developmental Test)
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Modification)
  • แก้ไขการพูด (Speech Therapy)
  • กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy)
  • ศิลปะบำบัด (Art Therapy)
  • เสริมสร้างทักษะสังคม (Social Skill Training)
  • การศึกษาพิเศษ (Special Education)
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง
Child & Adolescent Psychiatric Clinic

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง (Child & Adolescent Psychiatric Clinic) ให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย ให้คำปรึกษา และบำบัดรักษาต่างๆ ในเด็กและวัยรุ่น ที่อยู่ในขอบเขตบริการสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โดยครอบคลุมบริการเฉพาะทางตามความจำเป็น และเหมาะสมสำหรับแต่ละคน ดังนี้

* ประเมินและวินิจฉัย (Assessment & Diagnosis)
* สุขภาพจิตศึกษา (Psycho-education)
* ให้คำปรึกษา (Counseling)
* จิตบำบัด (Psychotherapy)
* การเล่นบำบัด (Play Therapy)
* ครอบครัวบำบัด (Family Therapy)
* การบำบัดรักษาด้วยยา (Pharmacotherapy)

เน้นการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานทางการแพทย์ การประเมินและวินิจฉัย (Assessment & Diagnosis) อิงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในปัจจุบัน และปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์มาตรฐานล่าสุด DSM-5 (the fifth edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) โดย American Psychiatric Association ซึ่งจะใช้อย่างเป็นทางการในปี 2013

มีการวางแผนการดูแลรักษาแบบบูรณาการ ตามแผนการรักษาเฉพาะบุคคล และติดตามความก้าวหน้าในการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักกิจกรรมบำบัด นักศิลปะบำบัด และนักวิชาการศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และทักษะชีวิต ควบคู่กัน

การส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น การทดสอบระดับพัฒนาการ (Developmental Test) การทดสอบระดับสติปัญญา (IQ Test) การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Achievement Test) และการทดสอบทางจิตวิทยาอื่นๆ (Psychological Test) จะทำตามความจำเป็น เพื่อนำมาประกอบการวินิจฉัย และวางแผนการดูแลอย่างต่อเนื่อง

การให้สุขภาพจิตศึกษา (Psycho-education) เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัว ให้มีความรู้ถูกต้อง เจตคติเชิงบวก และทักษะเหมาะสม ในการดูแลเด็กและเยาวชน ตามศักยภาพ และสภาพปัญหาของแต่ละคน

การให้คำปรึกษา (Counseling), จิตบำบัด (Psychotherapy), การเล่นบำบัด (Play Therapy) จะเลือกใช้ตามระดับของปัญหา ซึ่งอาศัยความลึกในการดูแลจิตใจที่แตกต่างกัน

ครอบครัวบำบัด (Family Therapy) เป็นการบำบัดรักษาร่วมกันทั้งครอบครัว โดยเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการสื่อสารกันภายในครอบครัวอย่างเข้าใจ และสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้

ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ยาในการบำบัดรักษา (pharmacotherapy) จะเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้ปกครอง โดยอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบัน แจ้งชื่อยาที่จะใช้ให้ทราบทุกครั้ง และมีการติดตามผลจากการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย

ในการบำบัดรักษา จะสนับสนุนการแพทย์เสริมและทางเลือกอื่นๆ เพื่อเสริมผลการบำบัดรักษาให้ดีขึ้น โดยอิงจากข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่ศึกษา ค้นคว้า หรือได้รับการบอกเล่ามา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ถึงทางเลือก ความเหมาะสม ข้อดี และข้อเสีย ของการบำบัดรักษาแต่ละวิธี

 

การประเมินและทดสอบทางจิตวิทยา

Psychological Test

ตรวจ วินิจฉัย ประเมินสภาวะจิตใจ ทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Test)

ทดสอบอีคิว (EQ), ทดสอบพัฒนาการ (Developmental Test)

ทดสอบไอคิว (IQ) โดยแบบทดสอบมาตรฐานล่าสุด WISC-IV integrated

 
 

กลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการ

          แฮปปี้โฮม คลินิก เป็นสถานพยาบาล ที่ให้บริการทางการแพทย์ ในขอบเขตงานเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Child & Adolescent Psychiatry) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 24 ปี โดยครอบคลุมกลุ่มอาการและปัญหาต่างๆ ดังนี้

กลุ่มปัญหาด้านพัฒนาการและระบบประสาท (Neurodevelopmental Disorders)
* สมาธิสั้น (ADHD - Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder)
* ออทิสติก สเปกตรัม (ASD – Autism Spectrum Disorder)
- ออทิสติก (Autistic Disorder)
- แอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s Disorder)
- พีดีดี อื่นๆ (PDD NOS)
* แอลดี (LD - Learning Disorders)
* ไอดีดี (IDD – Intellectual Developmental Disorder)
* ปัญหาการพูดและการสื่อสาร (Communication Disorders)
* ปัญหาการเคลื่อนไหว (Motor Disorders)
- ติ๊ก (Tics Disorder)
- ทูเร็ตต์ (Tourette’s Disorder)
* พัฒนาการช้า (Delayed Development)

กลุ่มอาการวิตกกังวล (Anxiety Disorders)
* วิตกกังวล (GAD – Generalized Anxiety Disorder)
* วิตกกังวลการแยกจาก (Separation Anxiety Disorder)
* วิตกกังวลการเข้าสังคม (Social Anxiety Disorder)
- กลัวสังคม (Social Phobia)
- ไม่พูดบางสถานการณ์ (Selective Mutism)
* แพนิก (Panic Disorder)
* โฟเบีย (Specific Phobia)
* กลัวที่โล่ง (Agoraphobia)

กลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive and Related Disorders)
* ย้ำคิดย้ำทำ (OCD – Obsessive-Compulsive Disorder)
* ถอนผม (Hair-Pulling Disorder/ Trichotillomania)
* แกะผิวหนัง แทะเล็บ (Skin Picking Disorder)
* หมกมุ่นกับความผิดปกติร่างกายเกินจริง (Body Dysmorphic Disorder)
* หมกมุ่นกับการสะสมมากเกิน (Hoarding Disorder)

กลุ่มอาการจากความเครียดหรือเหตุการณ์สะเทือนใจ

(Trauma- and Stressor-Related Disorders)
* ปัญหาการปรับตัว การแก้ไขปัญหา (Adjustment Disorders)
* โรคเครียดเฉียบพลัน (Acute Stress Disorder)
* โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD - Posttraumatic Stress Disorder)

กลุ่มปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม
* โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder)
* โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder)
* โรคจิตเภท (Schizophrenia)
* ปัญหาการควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์
(Disruptive, Impulse Control, and Conduct Disorders)
* ปัญหาการกิน (Feeding and Eating Disorders)
- Anorexia Nervosa
- Bulimia Nervosa
- Pica
* ปัญหาการนอน (Sleep-Wake Disorders)
* ปัญหาการขับถ่าย (Elimination Disorders)
- ฉี่รดกางเกง ฉี่รดที่นอน (Enuresis)
- อึรดกางเกง อึไม่ถูกที่ (Encopresis)
* ปัญหาทางกายจากภาวะจิตใจ (Somatic Symptom Disorders)
* ปัญหาไม่ไปโรงเรียน (School Refusal)
 

กรุณานัดตรวจล่วงหน้า

เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจประเมิน ให้การบำบัดรักษา 30-40 นาที ต่อราย

contact us 08-2014-7272

ติดต่อ...08-2014-7272, 02-835-3537


 
รายชื่อทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
PROFESSIONAL TEAM
 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Psychiatrist)
นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
 
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (Speech Therapist)
1) อวิรุทธิ์ สร้อยระยับ (ครูมูู)
2) ปรางทิพย์ ศิริชื่นวิจิตร (ครูกิ๊ฟ)
3) ภุมรัตน์ รัตนไพฑูรย์ (ครูมีน)
4) ลักษิกา ลัทธ์พิทยา (ครูบูม)
 
นักจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychologist)
1) ชุติมณฑน์ ปัญญาคำ (ครูไหม)
2) ปราณี ต๊ะวิโล (ครูจุ๋ม)
3) ภูษณิศา ชัยวิรัตน์นุกูล (ครูแป้งหมี่)
4) จุรีรัตน์ นาคนิยม (ครูหนิง)
5) สาริกา สาสาร(ครูแตงกวา)
 
นักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapist)
1) รักฤทัย คันธี (ครูหญิง)
2) อาทิตย์ ประจิตร (ครูอ๊อด)
3) สาวิตรี วงค์หาญ (ครูจิ๋ว)
4) ศิวะพร ขาวอิ่น (ครูปุ๋ย)
5) ณิชกานต์ บุญสว่าง (ครูหญิง)
6) รุ้งเพชร เครือนพรัตน์ (ครูกิฟท์)
7) กาญจนา โสมดี (ครูเม)
 
 

HAPPY HOME CLINIC CENTRAL PLAZA - คลินิก จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น


ประวัติความเป็นมา
 

แฮปปี้โฮม คลินิก (HAPPY HOME CLINIC) เป็นคลินิกภาคเอกชน ที่ให้บริการทางการแพทย์ ในงานเวชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Child & Adolescent Psychiatry) โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักกิจกรรมบำบัด นักศิลปะบำบัด และนักวิชาการศึกษาพิเศษ

แฮปปี้โฮม คลินิก เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2546 โดยตั้งอยู่ที่เมืองทองธานี ตามชื่อในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ว่า “คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง แฮปปี้โฮม” ซึ่งนับเป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แห่งแรกของประเทศไทย

ณ เวลานั้น การเข้าถึงบริการเป็นไปด้วยความยากลำบาก คิวนัดตรวจในโรงพยาบาลภาครัฐต้องรอหลายเดือน เนื่องจากสถานพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มีน้อยมาก ทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ทั้งที่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้

แฮปปี้โฮม คลินิก เริ่มเปิดดำเนินการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขยายงานด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น ได้รับการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างถูกหลัก ทันท่วงที

โดยรวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องครบถ้วน มาร่วมให้การบำบัดรักษา เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้รับบริการครบถ้วนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และได้รับการดูแลต่อเนื่อง อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานทางการแพทย์

ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2554 แฮปปี้โฮม คลินิก ได้ย้ายสถานที่ใหม่ มาเปิดดำเนินการบนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ตามชื่อในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ว่า “แฮปปี้โฮม คลินิกเวชกรรม”

ทั้งนี้เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่สู่สังคมไทย ให้เห็นว่า บริการด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกหรือน่าอายแต่อย่างไร ใครๆ ก็สามารถมารับบริการได้ เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน การปรับตัว หรือต้องการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ วัยรุ่นเครียด จิตตก สับสน ก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เช่นเดียวกัน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้รับการแก้ไขปัญหา อย่างทันท่วงที และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

 
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Conner Questionnaire (Teacher)
Conner Questionnaire (Parent)

 
 
 


กลับสู่หน้าแรก

HOME กลับสู่หน้าแรก

นโยบายการดำเนินงาน

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
1. ดูแลและพัฒนาเด็กและวัยรุ่น อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่นมีการพัฒนา สติปัญญา อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะชีวิต ควบคู่กัน
3. สร้างทางเลือกที่หลากหลาย ให้เด็กและวัยรุ่น ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการดูแลเด็กและวัยรุ่น ทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
แฮปปี้โฮม อคาเดมี - ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
1. ให้ความรู้ในการดูแลและพัฒนาเด็กและวัยรุ่นอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. เป็นโรงเรียนพ่อแม่ ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลลูกอย่างเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก
3. เป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านเด็ก ให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของสมอง
4. เป็นคลังความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้ และสามารถเข้าถึงได้สะดวก
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
1. พัฒนาเด็กและวัยรุ่น โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ภายใต้ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้สามารถค้นพบแววอัจฉริยะ ความสามารถของตนเอง และสามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. สร้างทางเลือกที่หลากหลาย ให้เด็กได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม ตามความสามารถของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการส่งเสริม และพัฒนาแววอัจฉริยะของลูก

www.happyhomeclinic.com

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
 เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น HAPPY HOME CLINIC แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 08-2014-7272, 0-2835-3537 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com www.facebook.com/happyhomeclinic
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม HAPPY HOME ACADEMY แฮปปี้โฮม อคาเดมี - ศูนย์วิชาการ เพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 0-2835-3538 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com/academy.html www.facebook.com/happyhomeclinic
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ SMART D CAMP สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร 0-2981-2701 E-mail: smartdcamp@yahoo.com
web site: www.smartdcamp.com www.facebook.com/smartdcamp

 

Copyright © 2011-2015 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559