happyhomeclinic.com
 
ประวัติและผลงาน
ข้อมูล นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
แฮปปี้โฮม
contact us 08-2014-7272
08-2014-7272

 
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
 
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
 

ข้อมูลวิชาการ แฮปปี้โฮม

 
 
HAPPY HOME CLINIC
PROFESSIONAL TEAM
ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แฮปปี้โฮม คลินิก
  HAPPY HOME CLINIC

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

  HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
  SMART D CAMP สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
     


แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

แฮปปี้โฮม คลินิก

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแห่งแรกของประเทศไทย

ดำเนินงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และทีมงาน

นักจิตวิทยา นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบำบัด นักศิลปะบำบัด ครูการศึกษาพิเศษ


ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ประวัติและผลงาน
การศึกษา
* วุฒิบัตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (แพทยสภา-จุฬาฯ)
* หนังสืออนุมัติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (แพทยสภา)
* ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ (จุฬาฯ)
* ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (จุฬาฯ)
 
ข้อมูล นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

 
ข้อมูลทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
PROFESSIONAL TEAM
 

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (แก้ไขการพูด)

(Speech Therapist)

1) อวิรุทธิ์ สร้อยระยับ (ครูมูู)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) เกียรตินิยมอันดับ 2
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2) ปรางทิพย์ ศิริชื่นวิจิตร (ครูกิ๊ฟ)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

3) ภุมรัตน์ รัตนไพฑูรย์ (ครูมีน)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

4) ลักษิกา ลัทธ์พิทยา (ครูบูม)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
   

นักจิตวิทยาคลินิก

(Clinical Psychologist)

1) ชุติมณฑน์ ปัญญาคำ (ครูไหม)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิชาการอิสระ (อดีตอาจารย์หน่วยจิตเวชเด็ก จุฬาฯ)
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

2) ปราณี ต๊ะวิโล (ครูจุ๋ม)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
3) ภูษณิศา ชัยวิรัตน์นุกูล (ครูแป้งหมี่)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
4) จุรีรัตน์ นาคนิยม (ครูหนิง)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
5) สาริกา สาสาร (ครูแตงกวา)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

นักกิจกรรมบำบัด

(Occupational Therapist)

1) รักฤทัย คันธี (ครูหญิง)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
2) อาทิตย์ ประจิตร (ครูอ๊อด)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
3) สาวิตรี วงค์หาญ (ครูจิ๋ว)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
4) ศิวะพร ขาวอิ่น (ครูปุ๋ย) ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
5) ณิชกานต์ บุญสว่าง (ครูหญิง)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
6) รุ้งเพชร เครือนพรัตน์ (ครูกิฟท์)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
7) กาญจนา โสมดี (ครูเม) ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
   

 

 

กลับสู่หน้าแรก

HOME กลับสู่หน้าแรก

นโยบายการดำเนินงาน

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
1. ดูแลและพัฒนาเด็กและวัยรุ่น อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่นมีการพัฒนา สติปัญญา อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะชีวิต ควบคู่กัน
3. สร้างทางเลือกที่หลากหลาย ให้เด็กและวัยรุ่น ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการดูแลเด็กและวัยรุ่น ทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
แฮปปี้โฮม อคาเดมี - ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
1. ให้ความรู้ในการดูแลและพัฒนาเด็กและวัยรุ่นอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. เป็นโรงเรียนพ่อแม่ ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลลูกอย่างเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก
3. เป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านเด็ก ให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของสมอง
4. เป็นคลังความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้ และสามารถเข้าถึงได้สะดวก
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
1. พัฒนาเด็กและวัยรุ่น โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ภายใต้ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้สามารถค้นพบแววอัจฉริยะ ความสามารถของตนเอง และสามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. สร้างทางเลือกที่หลากหลาย ให้เด็กได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม ตามความสามารถของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการส่งเสริม และพัฒนาแววอัจฉริยะของลูก

www.happyhomeclinic.com

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
 เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น HAPPY HOME CLINIC แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 08-2014-7272, 0-2835-3537 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com www.facebook.com/happyhomeclinic
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม HAPPY HOME ACADEMY แฮปปี้โฮม อคาเดมี - ศูนย์วิชาการ เพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 0-2835-3538 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com/academy.html www.facebook.com/happyhomeclinic
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ SMART D CAMP สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร 0-2981-2701 E-mail: smartdcamp@yahoo.com
web site: www.smartdcamp.com www.facebook.com/smartdcamp

 

Copyright © 2011-2015 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558