ประวัติและผลงาน
ข้อมูล นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
แฮปปี้โฮม
contact us 08-2014-7272
08-2014-7272

 
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
 
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
 

ข้อมูลวิชาการ แฮปปี้โฮม

 
 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น

รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น

พร้อมทั้งการรับจัดอบรม สัมมนา กิจกรรมวิชาการ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ให้กับหน่วยงานที่สนใจ

เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครอง นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
www.happyhomeclinic.com/academy.html

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม


รวมบทความวิชาการ

 

ชุดความรู้ เสริมสร้างไอคิว อีคิว
ไอคิว...ความฉลาดที่เพิ่มพูนได้ ไอคิว...ความฉลาดที่เพิ่มพูนได้ อีคิว...การพัฒนาสู่วุฒิภาวะทางอารมณ์ อีคิว...การพัฒนาสู่วุฒิภาวะทางอารมณ์
ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีพหุปัญญา อาร์คิว...ภูมิคุ้มกันทางใจ อาร์คิว...ภูมิคุ้มกันทางใจ
คุณครูในดวงใจของเด็กๆ คุณครูในดวงใจของเด็กๆ  

 

ชุดความรู้ เด็กพิเศษ

เด็กพิเศษ เด็กพิเศษ เด็กพิเศษ...หนูเป็นใคร มาจากไหน เด็กพิเศษ...หนูเป็นใคร มาจากไหน
เด็กพิเศษ...รู้ก่อนเกิดได้อย่างไร เด็กพิเศษ...รู้ก่อนเกิดได้อย่างไร เครือข่ายสร้างปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ เครือข่ายสร้างปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ
เด็กพิเศษ...ดูแลด้วยความรัก พัฒนาด้วยความเข้าใจ เด็กพิเศษ...ดูแลด้วยความรัก พัฒนาด้วยความเข้าใจ 
คนพิการกับโอกาสทางสังคม คนพิการ กับโอกาสทางสังคม

 

ชุดความรู้ การดูแลช่วยเหลือ
การวินิจฉัย
การดูแลช่วยเหลือ
สมาธิสั้น - ADHD สมาธิสั้น - ADHD เรียนรู้และเข้าใจเด็กสมาธิสั้น เรียนรู้และเข้าใจเด็กสมาธิสั้น
แอลดี...ความบกพร่องในการเรียนรู้ - LD แอลดี...ความบกพร่องในการเรียนรู้ - LD เรียนรู้และเข้าใจแอลดี เรียนรู้และเข้าใจแอลดี
บกพร่องทางสติปัญญา - MR บกพร่องทางสติปัญญา - MR ดนตรีบำบัด ดนตรีบำบัด
พัฒนาการเด็ก พัฒนาการเด็ก ศิลปะบำบัด ศิลปะบำบัด
ไม่พูดบางสถานการณ์ - Selective Mutism ไม่พูดบางสถานการณ์ - Selective Mutism โรคทูเร็ตต์ (Tourette's Disorder) โรคทูเร็ตต์ (Tourette's Disorder)

 

ชุดความรู้ การบำบัดทางเลือก
การบำบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ การบำบัดทางเลือกในเด็กพิเศษ ศิลปะบำบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด ศิลปะบำบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด
ศิลปะบำบัดในเด็กพิเศษ ศิลปะบำบัดในเด็กพิเศษ ประวัติศิลปะบำบัด ประวัติศิลปะบำบัด
ดนตรีบำบัด พัฒนาชีวิต ดนตรีบำบัด พัฒนาชีวิต ดนตรีบำบัดในเด็กพิเศษ ดนตรีบำบัดในเด็กพิเศษ
ดนตรีบำบัดรูปแบบเฉพาะ ดนตรีบำบัดรูปแบบเฉพาะ การฝังเข็ม ศาสตร์ที่ยั่งยืน การฝังเข็ม ศาสตร์ที่ยั่งยืน
การบำบัดด้วยเครื่องเอชอีจี การบำบัดด้วยเครื่องเอชอีจี หุ่นยนต์บำบัด หุ่นยนต์บำบัด
การบำบัดด้วยสัตว์ การบำบัดด้วยสัตว์ สุนัขบำบัด สุนัขบำบัด
อาชาบำบัด อาชาบำบัด โลมาบำบัด โลมาบำบัด
มัจฉาบำบัด มัจฉาบำบัด แมวบำบัด แมวบำบัด
ช้างบำบัด - Elephant Therapy ช้างบำบัด กระบือบำบัด - Buffalo Therapy กระบือบำบัด
โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล  

 

ชุดความรู้ สุขภาพจิตเด็กกับภัยพิบัติ
จิตบำบัดแบบกลุ่ม ในเด็กที่ประสบภัยพิบัติ จิตบำบัดแบบกลุ่ม ในเด็กที่ประสบภัยพิบัติ  
น้ำท่วม...เด็กก็เครียดได้ น้ำท่วม...เด็กก็เครียดได้ โลกร้อน...แต่ใจคนร้อนกว่า โลกร้อน...แต่ใจคนร้อนกว่า 

 

ศูนย์วิชาการ ออทิสติก

  HAPPY HOME
HAPPY HOME AUTISTIC ACADEMY
รวบรวมข้อมูลวิชาการที่เป็นปัจจุบัน เกี่ยวกับออทิสติก สเปกตรัม ในด้านความรู้ทั่วไป แนวทางการดูแลรักษา และการส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับออทิสติก
บทความวิชาการ ออทิสติก

การบำบัดทางเลือกในออทิสติก การบำบัดทางเลือกในออทิสติก

 

บทความทั้งหมดยินดีให้นำไปเผยแพร่เพื่อความรู้ได้ โดยกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มา


 
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
HAPPY HOME ACADEMY

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม
บทความโดย...นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com

กลับสู่หน้าแรก

HOME กลับสู่หน้าแรก


นโยบายการดำเนินงาน

แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
1. ดูแลและพัฒนาเด็กและวัยรุ่น อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่นมีการพัฒนา สติปัญญา อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะชีวิต ควบคู่กัน
3. สร้างทางเลือกที่หลากหลาย ให้เด็กและวัยรุ่น ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการดูแลเด็กและวัยรุ่น ทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
แฮปปี้โฮม อคาเดมี - ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
1. ให้ความรู้ในการดูแลและพัฒนาเด็กและวัยรุ่นอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. เป็นโรงเรียนพ่อแม่ ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลลูกอย่างเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก
3. เป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านเด็ก ให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของสมอง
4. เป็นคลังความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้ และสามารถเข้าถึงได้สะดวก
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
1. พัฒนาเด็กและวัยรุ่น โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ภายใต้ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้สามารถค้นพบแววอัจฉริยะ ความสามารถของตนเอง และสามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. สร้างทางเลือกที่หลากหลาย ให้เด็กได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม ตามความสามารถของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการส่งเสริม และพัฒนาแววอัจฉริยะของลูก

www.happyhomeclinic.com

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
 เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น HAPPY HOME CLINIC แฮปปี้โฮม คลินิก - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 08-2014-7272, 0-2835-3537 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com www.facebook.com/happyhomeclinic
ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม HAPPY HOME ACADEMY แฮปปี้โฮม อคาเดมี - ศูนย์วิชาการ เพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ 0-2835-3538 E-mail: happyhomeclinic@yahoo.com
web site: www.happyhomeclinic.com/academy.html www.facebook.com/happyhomeclinic
สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ SMART D CAMP สมาร์ท ดี แคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร 0-2981-2701 E-mail: smartdcamp@yahoo.com
web site: www.smartdcamp.com www.facebook.com/smartdcamp

 

Copyright © 2017-2021 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560