HAPPY HOME CLINIC

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

รวบรวมและเผยแพร่ ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
รวมถึงการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรมวิชาการ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้
เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครอง นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

H   A   P   P   Y       H   O   M   E       A   C   A   D   E   M   Y

 

autistic monkey

 

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

หมาก็เป็นออทิสติกได้ คงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอีกเรื่อง แต่ก็มีความพยายามศึกษาเรื่องออทิสติกในสัตว์ชนิดต่าง ๆ ด้วย พบว่าสุนัขบางตัวมีอาการคล้ายออทิสติก โดยมีการแสดงพฤติกรรมการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ร่วมกับมีความผิดปกติในการแสดงออกเมื่ออยู่ร่วมในฝูง แต่มักไม่ถึงขั้นวินิจฉัยว่าเป็นออทิติก เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่เพียงพอ ส่วนใหญ่ทางสัตวแพทย์จะเรียกว่า “Canine dysfunctional behavior” นอกจากนี้ อาการวิตกกังวลในสุนัขก็แสดงอาการคล้ายออทิสติกได้เช่นเดียวกัน

จากการศึกษา พบว่า Canine dysfunctional behavior เกิดจากการขาด mirror neuron ในสมอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้สุนัขเรียนรู้กฎเกณฑ์ของฝูง ทักษะในการอยู่ร่วมกับตัวอื่นในฝูง โดยเลียนแบบจากสุนัขที่อายุมากกว่า

สัตวแพทย์มักให้การรักษาร่วมกันหลายวิธี เช่น จัดสิ่งแวดล้อมให้สุนัขรู้สึกมั่นคงปลอดภัย หลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการวิตกกังวล ปรับสมดุลของอาหาร พาออกกำลังกายสม่ำเสมอ ให้แรงเสริมเชิงบวก รวมถึงการใช้ยาเพื่อลดพฤติกรรมซ้ำ ๆ ด้วย เช่น การใช้ยา fluoxetine หรือยาอื่นเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าว ช่วยให้มันสงบขึ้น

มีความน่าสนใจอีกเรื่องคือ พฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นตั้งแต่เป็นลูกสุนัขเล็ก ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นภายหลัง จึงทำให้นึกถึงสาเหตุจากพันธุกรรมมากว่าปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม

ในปี พ.ศ. 2554 นักวิจัยของ The American College of Veterinary Behaviorists ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมไล่งับหางตัวเอง (tail chasing behavior) ในสุนัขพันธุ์บูลเทอร์เรีย (bull terrier) จำนวน 145 ตัว เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่มีพฤติกรรมนี้ จำนวน 188 ตัว พบว่า พฤติกรรมนี้พบในตัวผู้มากกว่าตัวเมีย ร้อยละ 8 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดุร้ายในบางขณะ (episodic aggression) และภาวะอยู่ในภวังค์ (trance-like behaviors) เชื่อว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับออทิสติกด้วย และยังมีการศึกษาเรื่องยา Clomipramine พบว่า ช่วยลดพฤติกรรมไล่งับหางตัวเองได้ด้วย ทั้งในสุนัขพันธุ์บูลเทอร์เรีย และเยอรมันเชฟเฟิร์ด

Autistic Dog

พฤติกรรมไล่งับหาง

พฤติกรรมไล่งับหางตัวเองในสุนัข เป็นการวิ่งวนเป็นวงเล็ก ๆ เพื่อที่จะพยายามไล่งับหางตัวเอง คล้ายกับเด็กออทิสติกที่ชอบหมุนวนรอบตัวเองหลาย ๆ รอบ จึงเป็นรูปแบบของพฤติกรรมซ้ำ ๆ ที่นำมาศึกษาในเรื่องออทิสติก

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในสุนัข ที่สนับสนุนทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคม (social motivation theory) ซึ่งเชื่อว่าการที่ลดความสนใจหรือแรงจูงใจที่จะมีส่วนร่วมในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น เป็นสาเหตุหลักของออทิสติก

Autistic Dog

สุนัขพันธุ์บูล เทอร์เรีย

 

เอกสารอ้างอิง

Galambos A, Petró E, Nagy B, Turcsán B, Topál J. (2021). The effects of social and non-social distracting stimuli on dogs with different levels of social competence – Empirical evidence for a canine model of autism. Applied Animal Behaviour Science. 244.

Kim YM, Choi YJ, Kim SH, Abd El-Aty AM, Kim BJ, Hwang SH, Lee SM. (2008). Response to a combined treatment program with clomipramine, behavioral, and environmental management of compulsive tail chasing in a German Shepherd. Berl Munch Tierarztl Wochenschr. 121(9-10): 329-33.

Moon-Fanelli AA, Dodman NH. (1998). Description and development of compulsive tail chasing in terriers and response to clomipramine treatment. J Am Vet Med Assoc. 212(8): 1252-7.

Moon-Fanelli AA, Dodman NH, Famula TR, Cottam N. (2011). Characteristics of compulsive tail chasing and associated risk factors in Bull Terriers. J Am Vet Med Assoc. 238(7): 883-9.

Pet check urgent care. (2022). Can Dogs Be Autistic? Watch for These Signs of Autism in Dogs in Sewell, NJ. [Online]. Available URL: https://petcheckurgentcare.com/signs-of-autism-in-dogs/

Pet MD. (2022). Can Dogs Have Autism? [Online]. Available URL: https://www.petmd.com/dog/behavior/can-dogs-have-autism

Tsilioni I, Dodman N, Petra AI, et al. (2014). Elevated serum neurotensin and CRH levels in children with autistic spectrum disorders and tail-chasing Bull Terriers with a phenotype similar to autism. Translational Psychiatry. 4(10): e466.

 

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2565). หมาก็เป็นออทิสติกได้. จาก https://www.happyhomeclinic.com/au82-autistic-dog.html

(บทความต้นฉบับ: มีนาคม 2565)

 

ดาวน์โหลดบทความ »

 

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การศึกษา

· แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (จุฬาฯ)

ข้อมูลเพิ่มเติม »

 

ออทิสติก - Autism Spectrum Disorder

ออทิสติก 10 คำถาม

แนวทางการดูแลออทิสติกแบบบูรณาการ

การส่งเสริมพลังครอบครัว ในออทิสติก

การส่งเสริมความสามารถ ในออทิสติก

การส่งเสริมพัฒนาการ ในออทิสติก

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในออทิสติก

กิจกรรมบำบัด ในออทิสติก

แก้ไขการพูด ในออทิสติก

การฝึกทักษะสังคม ในออทิสติก

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา ในออทิสติก

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ในออทิสติก

การรักษาด้วยยา ในออทิสติก

แอสเพอร์เกอร์

เมื่อลูกเป็นแอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม

อัจฉริยะกับออทิสติก

การบำบัดทางเลือก ในออทิสติก

ข้อมูลเพิ่มเติม »

 

 

 

ศูนย์วิชาการ ออทิสติก

 

ศูนย์วิชาการ ออทิสติก

 

 

ศูนย์วิชาการ ออทิสติก

Autistic Academy

รวบรวมความรู้ที่เป็นปัจจุบัน เกี่ยวกับออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) ในแง่มุมต่างๆ แนวทางการดูแลรักษาแบบบูรณาการ รวมถึงออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษ

· ออทิสติก - Autism Spectrum Disorder
    · ออทิสติก 10 คำถาม
    · ออทิสติกแท้ ออทิสติกเทียม
    · ออทิสติก พบได้มากแค่ไหน
    · ออทิสติก เกิดจากอะไร
    · ออทิสติก ป้องกันได้ไหม
    · ออทิสติก โตแล้วเป็นอย่างไร
    · เรียนรู้และเข้าใจเด็กออทิสติก
    · พฤติกรรมแปลกๆของเด็กออทิสติก
    · การเลี้ยงดูเด็กออทิสติก
    · เมื่อเด็กออทิสติกถึงวัยเรียน
· แนวทางการดูแลออทิสติกแบบบูรณาการ
    · การส่งเสริมพลังครอบครัว ในออทิสติก
    · การส่งเสริมความสามารถ ในออทิสติก
    · การส่งเสริมพัฒนาการ ในออทิสติก
    · การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในออทิสติก
    · กิจกรรมบำบัด ในออทิสติก
    · แก้ไขการพูด ในออทิสติก
    · การฝึกทักษะสังคม ในออทิสติก
    · การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา ในออทิสติก
    · การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ในออทิสติก
    · การรักษาด้วยยา ในออทิสติก
· การบำบัดทางเลือก ในออทิสติก
· เด็กออทิสติกกับการเล่นสมมติ
· พฤติกรรมการเล่นในเด็กออทิสติก
· แนวทางส่งเสริมการเล่นในเด็กออทิสติก
· แอสเพอร์เกอร์
· เมื่อลูกเป็นแอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม
· พีดีดี เอ็นโอเอส
· ลิงก็เป็นออทิสติกได้
· หมาก็เป็นออทิสติกได้
· อัจฉริยะกับออทิสติก
· ซาวองต์ ซินโดรม
· ออทิสติก ซาวองต์
· ระดับความสามารถของอัจฉริยะออทิสติก
· รูปแบบการคิดของอัจฉริยะออทิสติก
· แนวทางการพัฒนาอัจฉริยะออทิสติก
· รหัสพันธุกรรมของอัจฉริยะออทิสติก
· การประเมิน อัจฉริยะออทิสติก
· Rain Man จากเรนแมน สู่ออทิสติก
· Good Doctor หมออัจฉริยะ ออทิสติก
· Move to Heaven สู่ความเข้าใจแอสเพอร์เกอร์
· Attorney Woo ทนายอัจฉริยะ ออทิสติก
· อัจฉริยะออทิสติก: คิม พีค
· อัจฉริยะออทิสติก: เทมเพิล แกรนดิน
· อัจฉริยะออทิสติก: สตีเฟน วิลท์เชียร์
· อัจฉริยะออทิสติก: แดเนียล แทมเมต

 

A   U   T   I   S   T   I   C       A   C   A   D   E   M   Y

 

 

ออทิสติก   ออทิสติก 10 คำถาม   แนวทางการดูแลออทิสติกแบบบูรณาการ   การส่งเสริมพลังครอบครัว ในออทิสติก   การส่งเสริมความสามารถ ในออทิสติก   การส่งเสริมพัฒนาการ ในออทิสติก   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในออทิสติก   กิจกรรมบำบัด ในออทิสติก   แก้ไขการพูด ในออทิสติก   การฝึกทักษะสังคม ในออทิสติก   การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา ในออทิสติก   การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ในออทิสติก   การรักษาด้วยยา ในออทิสติก   การบำบัดทางเลือก ในออทิสติก   เรียนรู้และเข้าใจเด็กออทิสติก   พฤติกรรมแปลกๆ ของเด็กออทิสติก   การเลี้ยงดูเด็กออทิสติก   เมื่อเด็กออทิสติกถึงวัยเรียน   เด็กออทิสติกกับการเล่นสมมติ   พฤติกรรมการเล่นในเด็กออทิสติก   แนวทางส่งเสริมการเล่นในเด็กออทิสติก   วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก  

คลิกเลือกเรื่องที่สนใจ

 

อัจฉริยะกับออทิสติก   ซาวองต์ ซินโดรม   ออทิสติก ซาวองต์   ระดับความสามารถของอัจฉริยะออทิสติก   รูปแบบการคิดของอัจฉริยะออทิสติก   แนวทางการพัฒนาอัจฉริยะออทิสติก   รหัสพันธุกรรมของอัจฉริยะออทิสติก   การประเมิน อัจฉริยะออทิสติก   Good Doctor หมออัจฉริยะ ออทิสติก   Move to Heaven สู่ความเข้าใจแอสเพอร์เกอร์   Attorney Woo ทนายอัจฉริยะ ออทิสติก   Rain Man จากเรนแมน สู่ออทิสติก   อัจฉริยะออทิสติก: คิม พีค   อัจฉริยะออทิสติก: เทมเพิล แกรนดิน   อัจฉริยะออทิสติก: สตีเฟน วิลท์เชียร์   อัจฉริยะออทิสติก: แดเนียล แทมเมต   แอสเพอร์เกอร์   เมื่อลูกเป็นแอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม   พีดีดี เอ็นโอเอส   ลิงก็เป็นออทิสติกได้   หมาก็เป็นออทิสติกได้  

คลิกเลือกเรื่องที่สนใจ