HAPPY HOME CLINIC

ประวัติและผลงาน

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา - จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

Thaweesak Sirirutraykha, M.D.
Child and Adolescent Psychiatrist

 

ประวัติการศึกษา

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา - รับปริญญา

* แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* วุฒิบัตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (จุฬาฯ)
* (Child and Adolescent Psychiatry)
* หนังสืออนุมัติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
* (Family Medicine)
* หนังสืออนุมัติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
* (Preventive Medicine, Community Mental Health)
* มัธยมศึกษา โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
* ประถมศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง (มารีสวรรค์)

 

ประวัติการทำงาน

* จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น แฮปปี้โฮมคลินิก (คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
* ผู้อำนวยการ ร.พ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต
* ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต
* เว็บมาสเตอร์ https://www.happyhomeclinic.com
* อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต
* อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
* อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและสิทธิประโยชน์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
* อดีตผู้อำนวยการ ร.พ.สันติสุข จ.น่าน
* อดีตผู้อำนวยการ ร.พ.สองแคว จ.น่าน
* ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดูแลสุขภาพจิตเด็ก ผู้ประสบภัยสึนามิ ประเทศไทย (2545)

Thaweesak-Tsunami

รายละเอียดเพิ่มเติม »

* ร่วมหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ชุดที่ 2 ดูแลสุขภาพจิตเด็ก ผู้ประสบภัยพายุไซโคลนนาร์กีส ประเทศพม่า (2551)

Thaweesak-Nargis

รายละเอียดเพิ่มเติม »

* ร่วมโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย (2552)

Thaweesak-Germany

รายละเอียดเพิ่มเติม »

 

การฝึกอบรมทางวิชาการ

* หลักสูตรอบรมผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (2541)
* หลักสูตรเวชศาสตร์โรคติดยา (2542)
* หลักสูตรส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ และการเสาะหาผู้มีความสามารถพิเศษ (2546)
* หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรที่ดูแลเด็กออทิสติก และเด็กพิเศษอื่น (2547)
* หลักสูตรอบรมกลยุทธ์การดูแล และส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น (2547)
* หลักสูตรการผลิตตำราทางการแพทย์ (2547)
* หลักสูตร Management of Children in Disaster Situations (2548)
* หลักสูตรคุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก (2551)
* หลักสูตร HA standards: practice & assessment (HA SPA) (2552)
* หลักสูตรระยะสั้นศิลปกรรมบำบัด (Art Therapy Short Course Training Program) (2553)
* หลักสูตร Standard course in clinical trials and good clinical practice training program 2015 (2558)
* หลักสูตร The Cochrane Systematic Reviews: How to use and get involved (2559)
* หลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS) (2562)

 

การฝึกอบรมด้านบริหาร

* หลักสูตรเกษตรมินิเอ็มบีเอ รุ่น 30 (Kaset Mini MBA) (2546)
* หลักสูตรความรู้และทักษะสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (2549)
* หลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รุ่น 4 (2553)
* หลักสูตรพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง (2555)
* หลักสูตรการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและการวางแผนกลยุทธ์ (2557)
* หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP) (2562)
* หลักสูตรการนำเทคโนโลยีและนวตกรรม ไปขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบด้วย Implementation science (2563)

 

การฝึกอบรม ดูงานต่างประเทศ

* Digital Transformation Program
  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (2563)

Thaweesak-China

รายละเอียดเพิ่มเติม »

* Autism Spectrum Disorder
  ณ มลรัฐนอร์ท โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา (2547)

Thaweesak-USA

รายละเอียดเพิ่มเติม »

* Psychotraumatology
  ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (2549)

Thaweesak-Germany

รายละเอียดเพิ่มเติม »

* Children with intellectual disabilities
  ณ เมืองคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น (2556)

Thaweesak-Japan

รายละเอียดเพิ่มเติม »

* Psychiatric services
  ณ มณฑลเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (2546)

 

การประชุม สัมมนาต่างประเทศ

* APEC Digital Hub for Mental Health 2019:
  Next Steps Round Table Conference.
  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)

Thaweesak-APEC2019

รายละเอียดเพิ่มเติม »

 

* APEC Digital Hub for Mental Health 2018:
  Round Table Meeting on Data Standardization.
  ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Manila, Republic of the Philippines)

Thaweesak-APEC2018

รายละเอียดเพิ่มเติม »

 

* EUNETHYDIS 23rd International ADHD Conference 2013
  ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ค (Prague, Czech Republic)

Thaweesak-Czech

รายละเอียดเพิ่มเติม »

 


 

ผลงานหนังสือเล่มล่าสุด

การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน

การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน

เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ในการคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน และเครื่องมือคัดกรองที่ใช้ ซึ่งประกอบด้วย
· แบบประเมินจุดแข็งและจัดอ่อน SDQ
· แบบคัดกรองออทิสติก
· แบบคัดกรองสมาธิสั้น
· แบบทดสอบการติดเกม ฯลฯ


ผลงานหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์

ผลงานหนังสือ

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2560). การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน. กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิสชิ่ง. ISBN 978-974-296-882-3
การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน    « ดาวน์โหลด

 

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2561). คู่มือการดูแลสุขภาพจิตเด็ก กลุ่มปัญหาการเรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: พรอสเพอรัสพลัส. ISBN 978-974-296-889-2
คู่มือการดูแลสุขภาพจิตเด็ก กลุ่มปัญหาการเรียน    « ดาวน์โหลด

 

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2550). ศิลปะบำบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ISBN 978-974-296-654-6

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2550). การบำบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ISBN 978-974-296-653-9

ศิลปะบำบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด การบำบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ

 

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2549). การเล่นเพื่อการเรียนรู้ ในเด็กออทิสติก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ISBN 978-974-296-602-7

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2548). คู่มือออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ISBN 974-01-5332-1

การเล่นเพื่อการเรียนรู้ ในเด็กออทิสติก คู่มือออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง

 

ผลงานสิ่งพิมพ์

บทความให้สัมภาษณ์ โดย ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

สอนดนตรี ต้องมีทั้งจิตและวิทยา หนูใจดี แค่ไหนดีนะ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ »

 ผลงานวิชาการ

นำเสนอประชุมวิชาการ

the first ASEAN art therapy conference

the first ASEAN art therapy conference

Application of Art Therapy in Thailand.
The First ASEAN Art Therapy Conference ปี 2558

นำเสนอโปสเตอร์

ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี (สำหรับกลุ่มออทิสติก)

ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี
(สำหรับกลุ่มออทิสติก)

Good mental health family camp.
(for autism spectrum disorder)

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 ปี 2558

ผลงานตีพิมพ์

ต้นแบบกิจกรรม ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี

ต้นแบบกิจกรรม
ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี

Good mental health family camp.

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา และกรทิพย์ วิทยากาญจน์. (2557). ต้นแบบกิจกรรม ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี. นนทบุรี: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13.

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

Unit cost analysis.

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556-2559

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ผลงานวิชาการ »

 


วิทยากร อาจารย์พิเศษ

วิทยากร

การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการออทิสติก

การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการออทิสติก

การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการออทิสติก
โครงการเพิ่มพูนทักษะการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการฯ
รุ่น 1: 30-31/08/2560 จ.นนทบุรี
รุ่น 2: 16-17/10/2560 จ.เชียงใหม่
จัดโดย...สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ

การใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก

การใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคในการประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็กพิการฯ
จัดโดย...ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

การดูแลเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ

การดูแลเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตกรุงเทพมหานคร
จัดโดย...ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

EQ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

EQ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย ในการสร้างความฉลาดทางอารมณ์วัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร
จัดโดย...ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

อาจารย์พิเศษ

การเจ็บป่วยทางจิตเวชและการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
รายวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Mental health across the life span: children and adolescent
อบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในงานด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม วิทยากร »

 


สัมภาษณ์โทรทัศน์ วิทยุ

รายการโทรทัศน์

เด็กพิเศษกับชีวิตที่ไม่พิเศษ

เด็กพิเศษกับชีวิตที่ไม่พิเศษ
รายการรถปลดทุกข์ ไทยรัฐทีวี

การคัดกรองเด็กปฐมวัย

การคัดกรองเด็กปฐมวัย
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มสธ.

รายการวิทยุ

ออทิสติก
รายการวิทยุภาคภาษาไทย สถานีวิทยุ SBS (Special Broadcasting Service) ประเทศออสเตรเลีย - ซิดนีย์ คลื่น 97.7 FM เมลเบิร์น 93.1 FM

 

ออทิสติก / สมาธิสั้น
รายการวิทยุ เสียงเพื่อผู้บริโภค

 

สมาธิสั้น
รายการวิทยุ ปัญหานี้มีทางแก้ คลื่น ปณ 1 FM

 

เรียนรู้และเข้าใจเด็กออทิสติก
รายการวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม การให้สัมภาษณ์ »

  

HAPPY HOME ACADEMY

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

ศูนย์วิชาการ นำเสนอความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และรับจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ
ศูนย์วิชาการออทิสติก สมาธิสั้น แอลดี พัฒนาการเด็ก การบำบัดรักษาที่จำเป็น รวมทั้งการแพทย์เสริมและทางเลือก เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด ฯลฯ

Happy Home Academy

 

 

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม