HAPPY HOME CLINIC

ประวัติและผลงาน

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

การฝึกอบรม ดูงานต่างประเทศ

 

การศึกษาดูงานหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 6-12 กรกฎาคม 2562

Digital Transformation Program

 

วัตถุประสงค์

    (1) เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปรียบเทียบระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
    (2) เพื่อนำมาถอดบทเรียนในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในประเทศไทย

 


Digital Transformation Program
Digital Transformation Program

 


Digital Transformation Program
Digital Transformation Program

 

Huawei

Huawei สำนักงานใหญ่ ณ เมืองเซินเจิ้น เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับโลกแบบครบวงจร ในเครือข่ายโทรคมนาคม อุปกรณ์และเทคโนโลยีคลาวด์ รวมทั้งเทคโนโลยี 5G สินค้าและบริการของหัวเหว่ยถูกใช้ในกว่า 170 ประเทศ

 

Tencent

Tencent Holding Limited ณ เมืองเซินเจิ้น เป็นบริษัทที่ให้บริการบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร มีวิสัยทัศน์คือการเป็นองค์กรด้าน Internet ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุด เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม

 


Digital Transformation Program
Digital Transformation Program

 

Wonders group

Wonders group สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์กว่า 600 ผลิตภัณฑ์ และได้รับรางวัลระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย

 

DtDream

DtDream Technology Co., Ltd. ณ เมืองหางโจว พัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาซอฟต์แวร์ และนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจข้อมูล และให้บริการกับภาครัฐ เช่น กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสังคม ในด้านการออกแบบ พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหาร การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนระบบ Cloud เปรียบเสมือนคลังสมองของรัฐบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

 


Digital Transformation Program
Digital Transformation Program

 

Shanghai Municipal Commission of Economy and Informatization

Shanghai Municipal Commission of Economy and Informatization (คณะกรรมการเศรษฐกิจและสารสนเทศ เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของมหานครเซี่ยงไฮ้ มีภารกิจหลักคือ การกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา Big Data ให้เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้

 

Minhang District Licenses Processing Center

Minhang District Licenses Processing Center ตั้งอยู่ในเขต Minhang เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS) ด้านการอนุมัติอนุญาตให้กับผู้ประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป โดยการนำกระบวนงานการออกใบอนุมัติอนุญาตจาก 24 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 59 ประเภท มาให้บริการแบบ Digital Licenses ณ จุดเดียว โดยให้ยื่นคำขอผ่าน Platform เดียว ภายใต้หลักการ “One Door One Time”

 


Digital Transformation Program
Digital Transformation Program

 

พบว่ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่น่าสนใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ ดังนี้

    1. การพัฒนาบริการภาครัฐควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พัฒนาให้เป็น Omni Channel, One Stop Service เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ
    2. รัฐบาลควรขับเคลื่อนให้เกิดการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ด้านการอนุมัติอนุญาตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
    3. รัฐบาลควรมีนโยบายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    4. ควรกำหนดมาตรฐานกลางในการจัดเก็บ Data ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
และรัฐควรให้การสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน เชื่อมโยงข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวข้องด้วย
    5. ควรพัฒนากำลังคน ในทักษะด้าน Digital Technology/ Data Analytics ให้กับบุคลากรภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา
    6. รัฐบาลต้องให้ความสำคัญและลงทุนกับการศึกษาวิจัยและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
    7. เพิ่มความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคเอกชนในด้านการออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหาร การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้บริการกับประชาชน และหน่วยต่าง ๆ ของรัฐ

 


Digital Transformation Program
Digital Transformation Program

 

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การศึกษา

· แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (จุฬาฯ)

ข้อมูลเพิ่มเติม »

 

· Digital Transformation Program
    ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
· Autism Spectrum Disorder
    ณ มลรัฐนอร์ท โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
· Psychotraumatology
    ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
· Children with intellectual disabilities
    ณ เมืองคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น

 

· APEC digital hub for mental health 2019
    ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
· APEC digital hub for mental health 2018
    ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
· EUNETHYDIS 23rd International ADHD Conference 2013
    ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ค

ข้อมูลเพิ่มเติม »

 

 

HAPPY HOME ACADEMY

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

ศูนย์วิชาการ นำเสนอความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และรับจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ
ศูนย์วิชาการออทิสติก สมาธิสั้น แอลดี พัฒนาการเด็ก การบำบัดรักษาที่จำเป็น รวมทั้งการแพทย์เสริมและทางเลือก เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด ฯลฯ

Happy Home Academy

 

 

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม