HAPPY HOME CLINIC

ผลงานหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์

ผลงานด้านหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ผลงานหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์

Thaweesak Sirirutraykha, M.D.
Child and Adolescent Psychiatrist

 

ผลงานด้านหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์

ผลงานด้านหนังสือ

· คู่มือการดูแลเด็กออทิสติก (2565)
· คู่มือการดูแลสุขภาพจิตเด็ก กลุ่มปัญหาการเรียน (2565)
· การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน (2565)
· การบำบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ (2564)
· ต้นแบบกิจกรรม ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี (2557)
· ศิลปะบำบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด (2550)
· การเล่นเพื่อการเรียนรู้ ในเด็กออทิสติก (2549)
· คู่มือออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง (2548)
· ออทิสติกกับความสามารถพิเศษ (2548)
· แนวทางการดูแล ออทิสติก (2548)
· จิตบำบัดแบบกลุ่มในเด็กที่ประสบภัยพิบัติ ในสุขภาพจิตเด็กกับอุบัติภัยหมู่-ภัยพิบัติ (2553)
· ศิลปะ สมดุลแห่งชีวิต ในเอกสารพิธีเปิดศูนย์สาธิตศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล (2551)
· ดนตรีบำบัด ในเอกสารพิธีเปิดศูนย์ดนตรีบำบัด สถาบันราชานุกูล (2547)
· โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล (2549)
· สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษ (2548)
· หน่วยที่ 3 การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ในเอกสารการสอนชุดวิชา การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ มสธ. (2559)
· หน่วยที่ 14 การดูแลเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัย ในเอกสารการสอนชุดวิชา การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ มสธ. (2559)
· การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการออทิสติก ในคู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการฯ (2556)
· การประเมิน ICF ออทิสติก. ในคู่มือมาตรฐานกลาง ประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส ICF (2555)
· การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556-2559
· ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานคร ปี 2557-2558

 

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

· การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานสุขภาพจิต ช่วงการระบาดของโควิด-19 (2563)
· ลักษณะการทำร้ายตนเองและการพยายามฆ่าตัวตาย ของประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2559 (2560)
· การคัดกรองสุขภาพจิตคนขอทาน ในกรุงเทพมหานคร (2559)
· ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี (สำหรับกลุ่มออทิสติก) (2558)
· Unit Cost Analysis of Mental Health Center, 2013 (2558)
· การจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการ วัยแรกเกิด-5 ปี ในกรุงเทพมหานคร (2556)
· โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล (2553)

 

ผลงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ

· พหุปัญญา อัจฉริยภาพหลากหลายมิติที่น่าค้นหา. ในวารสาร UPDATE. มีนาคม, 2549.
· เด็กพิเศษ รู้ก่อนเกิดได้ไหม. ใน นิตยสาร Mother & Baby. 2005.
· รู้จักและเข้าใจ เด็กแอลดี. ใน นิตยสาร Mother & Baby. March, 2006.
· สมาธิสั้น...ปัญหาที่แก้ไขได้. ใน นิตยสารรักลูก. มิถุนายน, 2549.
· เมื่อลูกเป็นแอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม. ใน นิตยสารรักลูก. กรกฎาคม, 2549.
· ข้อมูลเจาะลึกเพื่อพ่อแม่ที่มีลูกเป็น "เด็กพิเศษ". ใน นิตยสาร Mother & Baby. November, 2007.
· Animal Therapy เพื่อนรักบำบัดโรค (บทสัมภาษณ์). ใน นิตยสาร Health and Cusine. มกราคม 2551.

 

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การศึกษา

· แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (จุฬาฯ)

ข้อมูลเพิ่มเติม »


 


คู่มือการดูแลเด็กออทิสติก

คู่มือการดูแล
เด็กออทิสติก

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2565). คู่มือการดูแลเด็กออทิสติก. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. ISBN 978-974-296-965-3

อ่านบทความ »

 

การบำบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ

การบำบัดทางเลือก
ในเด็กพิเศษ

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2564). การบำบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สมุทรปราการ: ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์. ISBN 978-974-296-936-3

อ่านบทความ »

 

คู่มือการดูแลสุขภาพจิตเด็ก กลุ่มปัญหาการเรียน

คู่มือการดูแลสุขภาพจิตเด็ก
กลุ่มปัญหาการเรียน

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2561). คู่มือการดูแลสุขภาพจิตเด็ก กลุ่มปัญหาการเรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: พรอสเพอรัสพลัส. ISBN 978-974-296-889-2

ดาวน์โหลด »

 

การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน

การคัดกรอง
สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2560). การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน. กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิสชิ่ง. ISBN 978-974-296-882-3

ดาวน์โหลด »

 

คู่มือการดูแลสุขภาพจิตเด็ก กลุ่มปัญหาการเรียน

คู่มือการดูแลสุขภาพจิตเด็ก
กลุ่มปัญหาการเรียน

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2565). คู่มือการดูแลสุขภาพจิตเด็ก กลุ่มปัญหาการเรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. ISBN 978-974-296-964-6

 

ต้นแบบกิจกรรม ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี

ต้นแบบกิจกรรม
ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา และกรทิพย์ วิทยากาญจน์. (2557). ต้นแบบกิจกรรม ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี. นนทบุรี: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13.

ดาวน์โหลด »

 

ศิลปะบำบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด

ศิลปะบำบัด
ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2550). ศิลปะบำบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ISBN 978-974-296-654-6

อ่านบทความ »

 

การบำบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ

การบำบัดทางเลือก
ในเด็กพิเศษ

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2550). การบำบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ISBN 978-974-296-653-9

อ่านบทความ »

 

การเล่นเพื่อการเรียนรู้ ในเด็กออทิสติก

การเล่นเพื่อการเรียนรู้
ในเด็กออทิสติก

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2549). การเล่นเพื่อการเรียนรู้ ในเด็กออทิสติก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ISBN 978-974-296-602-7

อ่านบทความ »

 

คู่มือออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง

คู่มือออทิสติก
สำหรับผู้ปกครอง

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2548). คู่มือออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ISBN 974-01-5332-1

อ่านบทความ »

 

ออทิสติกกับความสามารถพิเศษ

ออทิสติก
กับความสามารถพิเศษ

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2548). ออทิสติกกับความสามารถพิเศษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ISBN 974-01-5336-4

อ่านบทความ »

 

แนวทางการดูแล ออทิสติก

แนวทางการดูแล
ออทิสติก

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2548). แนวทางการดูแล ออทิสติก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ISBN 974-01-5337-2

อ่านบทความ »

 

โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล

โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด
สถาบันราชานุกูล

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา และ สมจิตร ไกรศรี. (2549). โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ISBN 978-974-296-523-5

 

ศิลปะ สมดุลแห่งชีวิต

ศิลปะ สมดุลแห่งชีวิต

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2551). ศิลปะ สมดุลแห่งชีวิต. ในเอกสารพิธีเปิดศูนย์สาธิตศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล.

 

ดนตรีบำบัด

ดนตรีบำบัด

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา และ ชุติวรรณ แก้วไสย. (2547). ดนตรีบำบัด. ในเอกสารพิธีเปิดศูนย์ดนตรีบำบัด สถาบันราชานุกูล.

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษ

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เด็กออทิสติก
ที่มีความสามารถพิเศษ

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (บรรณาธิการ). (2548). สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษ (Thai Rain Man Project). คณะกรรมการพัฒนาออทิสติก สถาบันราชานุกูล.

 

การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

การคัดกรองเด็กปฐมวัย
ที่มีความต้องการพิเศษ

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2559). หน่วยที่ 3 การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ. ใน: เอกสารการสอนชุดวิชา การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 21010 (10203010) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 1-7. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี; หน้า 3-(1-51). ISBN 978-616-16-1033-3

 

การดูแลเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัย

การดูแลเด็กออทิสติก
ในระดับปฐมวัย

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2559). หน่วยที่ 14 การดูแลเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัย. ใน: เอกสารการสอนชุดวิชา การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 21010 (10203010) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 8-15. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี; หน้า 14-(1-47). ISBN 978-616-16-1064-7

 

การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการออทิสติก

การตรวจประเมินและวินิจฉัย
ความพิการออทิสติก

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2556). การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการออทิสติก. ใน: ดารณี สุวพันธ์ (บรรณาธิการ). คู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ; หน้า 95-98.

ดาวน์โหลด »

 

การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก

การตรวจประเมินและวินิจฉัย
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2553). การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก. ใน: คู่มือการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด; หน้า 43-48.

 

ICF ออทิสติก

ประเมิน ICF
ออทิสติก

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2555). ความพิการประเภท 4.2 ออทิสติก. ใน: คู่มือมาตรฐานกลาง ประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส ICF. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์; หน้า 37-41.

ดาวน์โหลด »

 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ศูนย์สุขภาพจิต ปี 2559

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ศูนย์สุขภาพจิต ปี 2559

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, กรทิพย์ วิทยากาญจน์ และจุฑารัตน์ ขาวละออ. (2560).การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559. นนทบุรี: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

ดาวน์โหลด »

 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ศูนย์สุขภาพจิต ปี 2558

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ศูนย์สุขภาพจิต ปี 2558

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, กรทิพย์ วิทยากาญจน์, จุฑารัตน์ ขาวละออ และอรุณศรี บุญที. (2559).การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2558. นนทบุรี: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. ISBN 978-616-11-2958-3

ดาวน์โหลด »

 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ศูนย์สุขภาพจิต ปี 2557

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ศูนย์สุขภาพจิต ปี 2557

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, กรทิพย์ วิทยากาญจน์, จุฑารัตน์ ขาวละออ และอารี อยู่ภู่. (2558).การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557. นนทบุรี: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. ISBN 978-974-296-848-9

ดาวน์โหลด »

 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ศูนย์สุขภาพจิต ปี 2556

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ศูนย์สุขภาพจิต ปี 2556

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, กรทิพย์ วิทยากาญจน์, จุฑารัตน์ ขาวละออ และอารี อยู่ภู่. (2558).การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556. นนทบุรี: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. ISBN 978-974-296-846-5

ดาวน์โหลด »

 

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต 2558

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต
เขตบริการสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร ปี 2558

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา และอารี อยู่ภู่ (บรรณาธิการ). (2558).ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานคร ปี 2558. กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิสชิ่ง. ISBN 978-616-11-2680-3

ดาวน์โหลด »

 

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต 2557

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต
เขตบริการสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร ปี 2557

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา และวรรณวิไล ภู่ตระกูล (บรรณาธิการ). (2557).ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานคร ปี 2557. กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิสชิ่ง. ISBN 978-974-296-828-1

 

จิตบำบัดแบบกลุ่ม ในเด็กที่ประสบภัยพิบัติ

จิตบำบัดแบบกลุ่ม
ในเด็กที่ประสบภัยพิบัติ

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2553). จิตบำบัดแบบกลุ่ม ในเด็กที่ประสบภัยพิบัติ. ใน: เบญจพร ปัญญายง (บรรณาธิการ). สุขภาพจิตเด็กกับอุบัติภัยหมู่-ภัยพิบัติ. กรุงเทพฯ: บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำกัด; หน้า 140-152.

อ่านบทความ »

 


โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล
โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด
สถาบันราชานุกูล

Art Therapy Program in Rajanukul Institute.

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา และ สมจิตร ไกรศรี. (2553). โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล. วารสารสถาบันราชานุกูล. 25(3): 22-31.

ดาวน์โหลด »

 

การจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการ วัยแรกเกิด-5 ปี ในกรุงเทพมหานคร
การจัดบริการแก่เด็กบกพร่อง
ทางพัฒนาการวัยแรกเกิด-5 ปี
ในกรุงเทพมหานคร

Developing Service System for Children 0-5 years old with Developmental Disabilities in Bangkok.

poster presentation
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 12 ปี 2556

ดาวน์โหลด »

 

ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี (สำหรับกลุ่มออทิสติก)
ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี
(สำหรับกลุ่มออทิสติก)

Good mental health family camp.
(for autism spectrum disorder)

poster presentation
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 ปี 2558

ดาวน์โหลด »

 

Unit Cost Analysis of Mental Health Center, 2013
Unit Cost Analysis
of Mental Health Center, 2013

Unit Cost Analysis of Mental Health Promotion and Prevention of Mental Health Center, Department of Mental Health, Fiscal Year 2013.

poster presentation
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 ปี 2558

ดาวน์โหลด »

 

การคัดกรองสุขภาพจิตคนขอทาน ในกรุงเทพมหานคร
การคัดกรองสุขภาพจิตคนขอทาน
ในกรุงเทพมหานคร

Mental health screening of beggar in Bangkok.

poster presentation
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2559

ดาวน์โหลด »

 

ลักษณะการทำร้ายตนเองและการพยายามฆ่าตัวตาย<br>ของประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2559
ลักษณะการทำร้ายตนเองและการพยายาม
ฆ่าตัวตาย ของประชาชนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ.2559

Self-assault and suicide attempts characteristic of Bangkok in 2016.

poster presentation
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 ปี 2560

ดาวน์โหลด »

 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานสุขภาพจิต<br>ช่วงการระบาดของโควิด-19
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในงานสุขภาพจิต
ช่วงการระบาดของโควิด-19

The use of digital technology for mental health in the COVID-19 pandemic.

poster presentation
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ปี 2563

ดาวน์โหลด »

 


ศิลปะบำบัด...ศิลปะเพื่อชีวิต
ศิลปะบำบัด...ศิลปะเพื่อชีวิต

บทความให้สัมภาษณ์ Rabbit Today

ดาวน์โหลด »

 

สอนดนตรี ต้องมีทั้งจิตและวิทยา
สอนดนตรี ต้องมีทั้งจิตและวิทยา

บทความให้สัมภาษณ์ ยามาฮ่า มิวสิค

ดาวน์โหลด »

 

หนูใจดี แค่ไหนดีนะ
หนูใจดี แค่ไหนดีนะ

บทความให้สัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก

ดาวน์โหลด »

  

HAPPY HOME ACADEMY

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

ศูนย์วิชาการ นำเสนอความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และรับจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ
ศูนย์วิชาการออทิสติก สมาธิสั้น แอลดี พัฒนาการเด็ก การบำบัดรักษาที่จำเป็น รวมทั้งการแพทย์เสริมและทางเลือก เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด ฯลฯ

Happy Home Academy

 

 

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม