แฮปปี้โฮม คลินิก

HAPPY HOME CLINIC

แฮปปี้โฮม คลินิก

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษา ด้วยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
และทีมงานผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ ได้แก่ นักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด

Happy Home Clinic »


ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

HAPPY HOME ACADEMY

ศูนย์วิชาการ แฮปปี้โฮม

ศูนย์วิชาการและจัดฝึกอบรม นำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ศูนย์วิชาการออทิสติก สมาธิสั้น แอลดี การบำบัดรักษาที่จำเป็น รวมทั้งการแพทย์เสริมและทางเลือก

Happy Home Academy »


สมาร์ทดีแคมป์ - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

SMART D CAMP

สมาร์ท ดี แคมป์

ค่ายกิจกรรมเด็กช่วงปิดเทอม และค่ายสุดสัปดาห์ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ (Smart D Camp) ค่ายฉลาดคิด (Smart IQ Camp) ค่ายอารมณ์ดี (Smart EQ Camp)

Smart D Camp »


นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ประวัติและผลงาน นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ประกอบด้วย ผลงานด้านหนังสือ บทความ ผลงานวิชาการ การศึกษาดูงานต่างประเทศ การเป็นวิทยากร ฯลฯ

การศึกษา
· แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (จุฬาฯ)

ข้อมูลเพิ่มเติม »

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ

นักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด

ข้อมูลทีมงานผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานบำบัดรักษา และให้การปรึกษากับครอบครัว ณ แฮปปี้โฮมคลินิก เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

· นักจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychologist)
· นักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapist)
· นักแก้ไขการพูด (Speech Therapist)

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ

ผลงานหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์

โดย นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

รวบรวมผลงานด้านหนังสือ สื่อ สิ่งพมพ์ ทางวิชาการ ที่ประพันธ์ หรือบรรณาธิการ โดย นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา พร้อมให้ดาวน์โหลดหนังสือ หรือเนื้อหาที่สนใจได้

การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ผลงานหนังสือเล่มล่าสุด

เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ในการคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน และเครื่องมือคัดกรองที่ใช้ ซึ่งประกอบด้วย
· แบบประเมินจุดแข็งและจัดอ่อน SDQ
· แบบคัดกรองออทิสติก
· แบบคัดกรองสมาธิสั้น
· แบบทดสอบการติดเกม ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ผลงานหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน